Onze huurvoorwaarden

Algemene boekingsvoorwaarden

Wanneer u een boeking maakt verklaart u zich akkoord met de onderstaande huurvoorwaarden. Gelieve ze daarom even door te nemen wanneer u wil boeken.

De algemene voorwaarden gelden voor alle woningen die op de website www.lepachis.be ter beschikking worden gesteld voor rekening van de eigenaar. Ze vormen een essentieel element van het terbeschikkingstellingscontract; bijgevolg kan er alleen maar van deze voorwaarden worden afgeweken indien de eigenaar of Le Pachis er voorafgaandelijk en schriftelijk mee ingestemd heeft.

De vakantiewoningen zijn voornamelijk bestemd om familiegroepen en ook niet-familiale groepen van een bepaalde leeftijd te ontvangen. Jonge gezelschappen kunnen aanvaard worden mits overleg en toestemming van de eigenaar, dit eventueel met een verhoging van de waarborg.

De huurder kan dus in geen geval aanspraak maken op de toepassing van zijn eventuele eigen algemene voorwaarden, welke deze ook mogen zijn. Indien de klant wenst af te wijken van de algemene voorwaarden van Le Pachis, moet hij dit uitdrukkelijk voorafgaandelijk aanvragen op het moment van de boeking. In dit geval blijven deze algemene voorwaarden niettemin op aanvullende wijze van toepassing.

 1. Boeken en betalen

  1. U kunt telefonisch of via internet boeken. Deze manieren van boeken zijn bindend. Met het telefonisch of via internet vastleggen van een boekingopdracht worden de algemene boekingsvoorwaarden van kracht. De opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de boekingsstappen en de huurvoorwaarden.
  2. Er zijn GEEN boekingskosten.
  3. Boekingsopdracht en betalingen
   1. Iedere boekingsopdracht wordt door Le Pachis bevestigd door middel van een boekingsbevestiging per e-mail.
   2. Binnen 5 dagen na ontvangst van de boekingsbevestiging dient een aanbetaling/voorschot van 30% van het totale bedrag te worden betaald aan Le Pachis.
   3. De samenstelling van het totaal bedrag is afhankelijk van woning tot woning. Deze is bevat altijd de huursom, kan ook de gebruikskosten en de waarborg bevaten.
   4. Het restant van de totaalsom dient uiterlijk 6 weken voor aanvang van de huurperiode te zijn voldaan.
   5. Als de boeking minder dan 6 weken voor de aanvangsdatum van het verblijf gebeurde, dan betaalt de men het volledige totaalbedrag.
   6. Bij niet-tijdige betaling zijn Le Pachis en de eigenaar gerechtigd de geboekte vakantiewoning te annuleren.
 2. Annuleren

  1. Bedenktijd

   1. Elke boeking kunt u binnen 5 dagen, gerekend vanaf de boekingsdatum, ongedaan maken zonder kosten. U kunt telefonisch of per e-mail uw annulering kenbaar maken.
  2.  Annulering door huurder

   1. Annuleringen dienen telefonisch of per e-mail aan Le Pachis te worden doorgegeven. Direct na ontvangst van de annulering zendt Le Pachis een annuleringsbevestiging per e-mail.
   2. Bij annulering af de 5de tot de 42ste dag (6 weken) voor aanvang van uw verblijfsdatum bedragen de annuleringskosten 30% van de huursom.
   3. Bij annulering tussen de 42ste dag (6 weken) en de 28ste dag (4 weken) voor aanvang van uw verblijfdatum bedragen de annuleringskosten 60% van de huursom.
   4. Bij annulering tussen de 28ste dag (4 weken) en de 3de dag voor aanvang van uw verblijf bedragen de annuleringskosten 90% van de huursom.
   5. Bij annulering op de 2de dag voor het begin van uw verblijf of later bedragen de annuleringskosten 100% van de huursom.
  3. Annulering door Le Pachis

   1. Indien enige omstandigheid Le Pachis noopt tot annulering van de al gehuurde vakantiewoning, zal hiervan direct kennis worden gegeven aan de huurder en, indien mogelijk, onder aanbieding van een alternatief. Bij niet aanvaarden van dit alternatief door huurder, of bij het niet kunnen aanbieden van een alternatief door Le Pachis, zal Le Pachis onmiddellijk het al door huurder betaalde bedrag terugstorten. Huurder heeft geen enig meer of ander recht dan het terugvorderen van dit bedrag.
 3. Aansprakelijkheid

  1. Aansprakelijkheid van de huurder

   1. We vragen U vriendelijk respect te hebben voor de woning en de tuin.
   2. Het gehuurde vakantiehuis dient door de huurder, zijn medehuurders, of zijn bezoekers met de vereiste zorg en zorgvuldigheid te worden bewoond, met inachtneming van de rust voor de omgeving.
   3. De hoofdhuurder is aansprakelijk voor de door hem/haar, door medehuurders, door eventuele bezoekers of door huisdieren veroorzaakte schade, ook wanneer deze na zijn vertrek geconstateerd worden. Wanneer schade na vertrek van de hoofdhuurder wordt geconstateerd, zal deze zich moeten neerleggen bij de uitspraak van de eigenaar.
   4. Bij de vakantiewoning aanwezige en/of verstrekte huisreglementen zijn onverbrekelijk onderdeel van de huurovereenkomst en dienen daarom strikt te worden nagekomen.
   5. De huurder dient ervoor te zorgen dat hij geen lawaaioverlast veroorzaakt aan de omwonenden. In België is een wet van toepassing die lawaai buitenshuis na 22.00 uur verbiedt. Iedereen die denkt dat dit voor hem/haar niet geldt, wordt zonder waarschuwing vooraf - zonder teruggave van huurpenningen - uit de vakantiewoning verwijderd.
   6. Gelieve GEEN MEUBELS zoals BEDDEN, BANKSTELLEN, KASTEN TE VERHUIZEN - TE VERPLAATSEN aub. Ook al denkt men nog zo voorzichtig te zijn, deze zaken leiden dikwijls tot beschadiging van muren en meubelen, gelieve deze op hun plaats te laten.
   7. Het is niet toegestaan om hout in de barbecue te branden of een vuurtje te maken in de tuin
   8. Het is verboden de vakantiehuizen te gebruiken om fuiven en/of drankpartijen te organiseren, dit om de kwaliteit van de woning te waarborgen.
   9. Roken: Het is totaal verboden te roken in de woningen.
  2.  Aansprakelijkheidsverzekering

   1. De huurder wordt verzocht verzekerd te zijn voor schade aan derden zoals een burgelijke aansprakelijkheidsverzekeringen (familiale verzekering).
   2. De woning heeft een eigen brandverzekering op naam van de eigenaar. Maar de huurder wordt er op gewezen er goed aan te doen zijn burgelijkeaansprakelijkheid verzekeringagent te verwittigen dat men in een vakantiewoning verblijft. Dit voor het geval dat de brand veroorzaakt is door de huurder zelf, indien dit zo mocht zijn dan kan de verzekering van de woning de huurder aansprakelijk stellen. Deze aansprakelijkheid wordt door bijna alle aansprakelijkheidsverzekeringen voor particulieren gedekt of door zijn eigen brandverzekering.
  3. Aansprakelijkheid van eigenaar en Le Pachis

   1. De eigenaar noch Le Pachis kan aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, diefstal, schade of letsel, van welke aard dan ook, berokkend aan huurders van door Le Pachis gecontracteerde vakantiewoningen, hun kinderspelen of tuinen.
   2. Kennelijke fouten of vergissingen in de beschrijving of prijzen van de door Le Pachis aangeboden accommodaties binden Le Pachis niet. Voor tussentijdse wijzigingen in gegevens, prijzen of drukfouten kan Le Pachis geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.
   3. De (prijs) informatie vermeld op de website is leidend.
   4. Le Pachis noch de eigenaar kan aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die ontstaat door natuurgeweld, natuurrampen, kernrampen, aanslagen, stakingen, geweldplegingen en het in aanraking komen met een luchtvaartuig of onderdelen daarvan.
   5. Niet alle in de woningbeschrijving vermelde sportfaciliteiten, zwembaden, restaurants en winkels zijn dag in dag uit, het hele jaar door geopend. Le Pachis is niet aansprakelijk voor voorzieningen die om welke reden dan ook tijdens uw vakantie niet toegankelijk waren. Gebruik van alle faciliteiten is op eigen risico. Genoemde faciliteiten en activiteiten zijn niet vanzelfsprekend kosteloos of het gehele jaar geopend. Door omstandigheden kunnen faciliteiten uitvallen of tijdelijk niet aanwezig zijn. U kunt hiervoor geen aanspraak maken op enige restitutie van Le Pachis.
   6. Het kan gebeuren dat er in de buurt van uw vakantiewoning wordt ‘gewerkt’. Wij denken bijvoorbeeld aan het opbreken van de weg of bouwactiviteiten. U zult begrijpen dat wij voor eventuele geluidsoverlast geen verantwoordelijkheid kunnen aanvaarden. Wij kunnen dergelijke werkzaamheden immers niet stilleggen.
   7. Le Pachis is niet ter plaatse aanwezig. In de bevestingsmail van zijn boeking ontvangt men het telefoonnummer van de eigenaar, de eventuele huisbewaarder en van Le Pachis. Indien nodig kan men altijd een van deze nummers contacteren.
   8. Op al de boekingsovereenkomsten en daarop aansluitend gemaakte afspraken is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen die in verband met een overeenkomst mochten voorkomen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in Marche-en-Famenne.
   9. Het huurcontract is tussen de huurder en de eigenaar.
   10. Le Pachis zorgt enkel voor de marketing en het bemiddelaar bij de verwezenlijk van een reservatie, doet geen onderverhuur.
   11. Alle geschillen in verband met tekortkoming van de woning en/of schade veroorzaakt door huurders is tussen eigenaar en huurder.
   12. Een conflict over de eventuele schade is een conflict tussen eigenaar en de huurder, Le Pachis is hierin geen partij en zorgt alléén voor de administratieve afhandeling.
 4. Maximaal aantal personen

  1. De huisbeschrijving van ieder vakantiehuis vermeldt het maximaal aantal personen dat in het vakantiehuis mag verblijven. Dit aantal (inclusief de eventuele slapende gasten) kan in geen geval overschreden worden. Bij overschrijding wordt de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwd en wordt de toegang tot het vakantiehuis geweigerd zonder aanspraak op teruggave van de huur.
  2. Een kind jonger dan 2.5 jaar wordt niet als volwaardig persoon geteld.
  3. Bij het overschrijden van het max aantal personen is men niet meer in orde met het reglement van het Waals gewest in verband met de brandveiligheid en met de brandverzekering.
  4. Indien er op een later tijdstip, buiten medeweten van de verhuurder, toch extra personen in de vakantiewoning komen logeren, volgt onmiddellijk een vordering van 25% van de huursom per extra persoon, die, indien nodig, zal worden afgehouden van de waarborg.
 5. Verblijf huisdieren

  1. Huisdieren mogen slechts daar worden meegebracht (al dan niet tegen betaling) waar ze toegelaten zijn.
  2. De gasten laten het huisdier niet alleen achterlaten in de vakantiewoning, behalve als het op dat moment in een bench kan blijven; dit om te voorkomen dat het achtergelaten dier in een voor hem vreemde omgeving door schrik zou worden overvallen waarbij de kans bestaat dat het interieur beschadigd wordt.
  3. Men zorgt zelf voor slaap- en voedermateriaal.
  4. De huisdieren maken geen gebruik van de bedden, zetels, douche of bad van de vakantiewoning.
  5. Bij sommige vakantiewoning komen de dieren niet in de slaapkamers of op de verdieping, blijven enkel op de gelijkvloers.
  6. Gelieve de hond te laten opdrogen of af te drogen, na een wandeling, voor hij de woning in komt.
  7. De gasten verlaten het vakantiehuis zonder dat er hondenharen achterblijven op het einde van de verblijfsperiode.
  8. De tuin moet hondenpoepvrij zijn op het einde van de verblijfsperiode, men dient dus de hondenpoep op te ruimen voor vertrek.
  9. Deze punten zijn opgezet om hygiënische redenen en om beschadiging aan de vakantiewoning te voorkomen.
  10. Mocht men deze regels niet respecteren dan kan men aanspraak maken op de huurwaarborg.
  11. Indien de huisdieren schade aan de woning of tuin veroorzaken, wordt dit verrekend met de waarborg.
 6. Het einde van het verblijf - Eindschoonmaak

  1. Einde van het verblijf

   1. Het gehuurde vakantiehuis dient altijd netjes en opgeruimd  te worden achtergelaten na afloop van uw verblijf. Dit houdt in: de woning opruimen: alles terug op zijn plaats, prullenmandjes en vuilnisbakken leegmaken, aangerecht opruimen en de propere vaat in de kast zetten. Kortom de vakantiewoning netjes (bezemschoon) achterlaten, ook daar waar de schoonmaak is inbegrepen.
   2.  Indien de woning en/of tuin in een zodanige staat verkeert dat men niet voldoende heeft met de vooropgezette schoonmaakuren, dan heeft de eigenaar het recht extra schoonmaakuren aan te rekenen en dit aan 25 euro/uur.
  2. Eindschoonmaak door huurder

   1. Indien de schoonmaak dient te gebeuren door de huurder en de huurder laat een niet-gepoetste woning achter, dan heeft de eigenaar het recht een poetsbeurt aan te rekenen.
   2. Helaas, heeft men vastgesteld dat de woningen waar de huurder zelf poetst, niet altijd proper, noch fris zijn voor de volgende gasten. Bijgevolg worden de woningen nu gecontroleerd voor de volgende gasten aankomen en indien nodig gepoetst door de schoonmaakdienst, deze kosten worden dan aangerekend.
  3. Verlaten van de woning

   1. Gelieve bij vertrek de ramen en deuren te sluiten en de verwarming lager te zetten. Het kan gebeuren dat men pas dagen later in de woning komt en dan is er ondertussen flink wat verbruikt. Dit om te voorkomen dat er nog verbruik is waar niemand nog wat aan heeft. Is dit niet gebeurd dan kan er een toeslag aangerekend worden. 

 7. Huisvuil sorteren

  1. Bij de meeste vakantiehuizen dien ment het huisvuil te sorteren. Indien dit niet gebeurd is wordt het huisvuil niet meegenomen door de ophaaldienst. Bijgevolg moet de poetsdienst dit doen wat extra tijd kost en bovendien geen leuk werkje is.
  2. Het glasafval moet door de huurder zelf naar de glascontainer gebracht worden.
  3. Opgelet! Indien de poetsdienst het huisvuil moet sorteren of het glas moet wegbrengen naar de glascontainer, zullen er extra poetsuren aangerekend worden of wordt de huurder een boete opgelegd van 20 tot 50 euro. Sorry, deze maatregel is helaas noodzakelijk om het sorteren aan te moedigen.
 8. Linnengoed

  1. Tenzij anders is overeengekomen dient U zelf linnengoed mee te nemen. Mocht u bedden zonder lakens beslapen, dan kan de huiseigenaar of schoonmaakdienst u de stoomkosten voor het beddengoed in rekening brengen. Bij het gebruik van slaapzakken dient men ook een onderlaken en kussensloop gebruiken aub.
 9. Aankomst en vertrek

  1. Gelieve de aankomst- en vertrekuren te respecteren. Wij, net als jullie wellicht, vinden het prettig om in een nette vakantiewoning aan te komen en te verblijven. Daarom moet er voldoende tijd zijn voor een goede poetsbeurt tussen het vertrek van de vorige gasten en de aankomst van de nieuwe gasten.
  2. Aankomstuur: de vakantiewoning is ter jullie beschikking vanaf 16:00 of 17:00 op de dag van aankomst. Dit staat duidelijk vermeld bij elke vakantiewoning.
  3. Vertrekuur:
   1. Weekdagen: tot en met 10:00 of 11:00 uur. Staat duidelijk vermeld bij elke vakantiewoning.
   2. Zondag en sommige feestdagen: 20:00 uur. Op enkel uitzondering na. Wordt vermeld bij de beschrijving van de woning.
 10. Waarborg

  1. De vakantiewoningen hebben waardevolle spullen en de waarborg dient om eventuele ongelukjes of beschadiging te vergoeden.
  2. Klachten in verband met de inventaris en bestaande schade worden aanvaard tot 4 uur na uw aankomst. Deze dient men te melden bij de eigenaar of zijn vertegenwoordiger ter plaatse (sleutelbewaarder).
  3. De controle van de de vakantiewoning gebeurt bij de schoonmaak omdat men dan pas alles grondig heeft kunnen controleren. Het is dus bij het poetsen dat men schade of breuk kan vaststellen. Het kan gebeuren dat de vakantiewoning in een dergelijke staat verkeert dat men extra schoonmaakuren moet aanrekenen. OPGELET! de woning moet bezemschoon en opgeruimd zijn, vuilnis gesorteerd en vuilnisbakken geleegd. Zie punt 6 Het einde van het verblijf - schoonmaak
  4. Wanneer alles in goede orde is achtergelaten en geen schade of breuk is geconstateerd, dan wordt uw waarborgsom twee of drie weken (vermeld in de boekingsmail) na verblijf via bankoverschrijving geretourneerd. Gaan schades het bedrag van de waarborg te boven, dan is de huurder verplicht een aanvullende betaling te doen.
  5. Een conflict over de eventuele schade is een conflict tussen de eigenaar en de huurder. Le Pachis is hierin geen partij en zorgt alléén voor de administratieve afhandeling. De eigenaar beslist over de waarborg. 
  6. Le Pachis zal niet aansprakelijk gehouden worden voor een mogelijke achterstand op het vlak van terugbetaling van de waarborg, daar dit een taak is die toebehoort aan de eigenaar.
  7. Men doet er goed aan ongelukjes te melden aan de eigenaar, deze worden dan meestal goed afgehandeld.
  8. Het is onze ervaring dat de eigenaars geen misbruik maken van de waarborg. Maar men kan wel heel kritisch worden wanneer men ondervindt dat er geen respect was voor de woning en/of men ongelukken verzwegen heeft.
  9. Indien men wat breekt is het raadzaam de gebroken stukken opzij te houden voor de plaatselijke verantwoordelijke. Zo kan deze vaststellen over welk gebroken stuk het gaat en voorkomt dit discussies en misverstandjes.
  10. Het is raadzaam om bij een ongeluk of bij een betwisting te communiceren met de verantwoordelijke ter plaatse en de eigenaar, zo kunnen de dingen opgehelderd worden en kan men tot een oplossing komen die beide partijen kunnen aanvaarden.
  11. Men stort de waarborg pas na twee weken terug enkel om bovenstaande gevallen eerst op te lossen.
  12. Gelukkig zijn zo goed als alle gasten goudeerlijk.
 11. Staat van de woning

  1. Om misverstandjes te voorkomen, gelieve bij aankomst zo snel mogelijk de vastgestelde schade te melden aan de eigenaar of de lokale verantwoordelijke. Zodat deze de gelegenheid heeft dit zelf vast te stellen.
  2. Gelieve ook de door jezelf veroorzaakte schade bij vertrek te melden aan de lokale verantwoordelijke of de eigenaar.
  3. Het is de bedoeling om jullie een propere, goed onderhouden woning op te leveren.
   Indien men bij aankomst vaststelt dat dit niet het geval is, er tekortkoming of defecten zijn, is het raadzaam de eigenaar of de lokale verantwoordelijke te contacteren zodat deze de gelegenheid heeft om dit zelf te komen vaststellen, zo is er geen betwisting nadien en heeft de eigenaar de gelegenheid het probleem recht te zetten.